Search the databaseSearch this site


Peder Rosenstand-Goiske[1]
Mann 1751 - 1803


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Fødsel  mai-aug 1752  København Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1
  Dåp  12 Aug 1752  København Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [1, 2
  Kjønn  Mann 
  Død  06 Feb 1803  Kalundborg Vor Frue sogn, Ars herred, Holbæk amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [3
  Begravelse  12 Feb 1803  Kalundborg Vor Frue kirke, Ars herred, Holbæk amt Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [3
  Person ID  I141  Kaas | Rosenstand-Goiske
  Sist endret  06 Aug 2011 

  Far  Peder Rosenstand-Goiske,   f. 01 Mai 1704, Vestervig Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 13 Jun 1769, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Mor  Marie Benedicte Kneyln,   f. 21 Mar 1719, Aalborg Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 02 Nov 1779, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Gift  13 Jul 1740  Viborg Finn alle personer med hendelser på dette stedet 
  Famile ID  F1078  Gruppe-skjema

  Familie 1  Sara Dorthea Mühlhausen,   d. 1821 
  Barn 
   1. Lovisa Rosenstand-Goiske,   f. ca 1781,   d. xx Des 1797, Christiania Finn alle personer med hendelser på dette stedet
   2. Sara Dorthea Rosenstand-Goiske,   f. 1782,   d. 23 Des 1797, Christiania Finn alle personer med hendelser på dette stedet
  Sist endret  20 Sep 2013 
  Famile ID  F1839  Gruppe-skjema

  Familie 2  Frederica Amalia Kaas (mur),   f. 16 Jun 1763, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 02 Aug 1821, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [4
  Gift  28 Jul 1786  Brønshøj kirke, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet  [4
  Barn 
  >1. Frederikke Amalie Kaas Rosenstand-Goiske,   f. 16 Apr 1793, København Finn alle personer med hendelser på dette stedet,   d. 14 Sep 1855
  Sist endret  20 Sep 2013 
  Famile ID  F61  Gruppe-skjema

 • Notater 
  • Overavditør.
   [2]
  • "Født 1752 i Kbh. (dbt. 12/8 Frue). Død 6/2 1803 i Kalundborg. Student 1769. Teaterkritiker 1771-73, exam. jur. 1775, auditør ved det holstenske infanteriregiment 1776, censor ved Det kgl. Teater 1780, meddirektør ved samme 1786 -92, overauditør 1782, cand. jur. 1783, højsteretsprokurator s. å., vicelagman d i Christiania 1794, lagmand smst. 1796 - 97, levede siden i Kalundborg. Gift I 18/10 1780 i Kbh. (Petri) med Sara Dorothea Mèuhlhausen, f. ca. 1746 - d. 4/1 1786 i Kbh.(Petri), datter af dr. med. Gottschalk Mèuhlhausen (1716 - 1759) og Sara Hendrine Lambrech (1721 - 1775). Gift II 18/7 1786 Brønshøj med Frederikke Amalie Kaas. Født 1763 i Kbh. (dbt. 22/6 Holmens). Død 2/8 1821 smst. (Frue)." [5]

 • Kilder 
  1. [S05] Danmarks Adels Aarbog 1917 - slekten Kaas (mur) .

  2. [S2] Dansk biografisk Lexikon 1887-1905, Carl Frederik Bricka , (http://runeberg.org/dbl).

  3. [S18] Begravelsesprotokoll scannet .

  4. [S21] Vigselsprotokoll scannet.

  5. [S103] Genealogy.arga.dk.

Peder Rosenstand-Goiske (1752—1803)
Dramaturg og Jurist

Peder Rosenstand-Goiske.

Peder Rosenstand-Goiske, Søn af Teologen Peder Rosenstand-Goiske, blev født i Kjøbenhavn i Sommeren 1752 (døbt 12. Avg.) og undervistes privat af sin Fader, i hvis Dødsaar (1769) han blev Student. Allerede et Par Aar forinden havde han med Iver lagt sig efter de skjønne Videnskaber, særlig Dramaturgien, og dette sidste Studium optog ham ganske i hans 4 første akademiske Aar. Han fordybede sig baade i de gamle Mestre og i de nyere Forfattere, og Lessings »Hamburgische Dramaturgie«, der udkom 1767—68, øvede ikke mindst Indflydelse paa ham og var hans Forbillede, da han som 19-aarig Student i Okt. 1771 anonymt udsendte det første Nummer af »Den dramatiske Journal«, det ældste danske Theaterblad. Det begyndte med en skaanselløs Kritik over Theaterdirektøren N. K. Bredals Syngestykke »Tronfølgen i Sidon«, hvilken Kritik indledede et mærkeligt Afsnit i Theatrets Historie [...] og drog »den dramatiske Krig« efter sig. Men hvor megen Forbitrelse R.-G. end tildrog sig ved denne sin dristige Optræden lige over for det, Mængden havde tiljublet Bifald, lod han sig dog ikke i nogen Maade skræmme, men fortsatte Journalens Udgivelse gjennem 2 Theatersæsoner (1771—73). Dens skjødesløse Sprog er paafaldende, men med ungdommeligt Overmod udslyngede han sine stærke Domme over Skuespillene og de udøvende Kunstnere uden nogen som helst Personsanseelse. Publikums erklærede Yndlinger bleve lige saa lidt skaanede som Stymperne; og han fremførte kjække og bitre Klager over det danske Theaters Forsømmelse og danske Skuespilleres Tilsidesættelse for fremmede, ligesom ogsaa Theaterbestyrelsen fik drøje Sandheder at høre. Virkningen af disse Theaterblade var meget betydelig.

Men Embedsstudierne krævede hans Tid. Han forberedte sig til juridisk Virksomhed, tog 1775 dansk-juridisk Examen og blev 1776 Avditør ved det holstenske Infanteriregiment. Hans Interesse for Theaterforholdene var dog ingenlunde svækket. I 1778—80 udarbejdede han »Kritiske Efterretninger om den danske Skueplads tillige med særskilt Bedømmelse om Skuespillerne og Danserne af begge Kjøn«. Han skrev det, siger han selv, for at gjøre sig bekjendt og fortjene noget til sit Underhold. I Manuskript er det rimeligvis blevet bekjendt paa højere Steder, og General Eickstedt interesserede sig nu for at forbedre hans Kaar. R.-G. blev 1780 ansat som Theatercensor med 400 Rdl. aarlig Løn. Onde Tunger sagde, at det skete, for at han ikke skulde udgive Bogen, og Faktum er, at Haandskriftet i 60 Aar forblev utrykt. Det kom i O. Høegh-Guldbergs Besiddelse; i hans Bogsamling fandt Sønnen det efter hans Død og forærede det til Rahbek [se om Rahbek i: Georg Brandes: »Ludvig Holberg« [digital udgave]]. Derefter udgav C. Molbech det i Trykken 1839 med Fortale og Anmærkninger, og Skriftet bliver med rette anset for en vigtig Kilde til Kundskab om Theatret og dets Personale i Aarene 1773—80.

Fra 1786—92 var R.-G. tillige Medlem af Theaterdirektionen. Men i de mellemliggende Aar havde han heller ikke forsømt sin egentlige Embedsgjerning. 1782 var der tillagt ham Overavditørs Karakter, og 1783 blev han, efter s. A. at have underkastet sig latinsk-juridisk Examen, Prokurator ved Højesteret. Han var skarp, men tillige meget dygtig i Proceduren. Flere celebre Sager havde han at føre, og hans Indlæg i disse ere trykte. Saaledes var han Defensor i en meget stor og omfattende Vexelsag for Gouvernør Abbestée o. fl. Ligeledes defenderede han Kammerherre Lüttichau i hans Sag mod Chr. Colbjørnsen. Da R.-G. hørte til Reformvennerne og var en Beundrer af Colbjørnsen, var det en vanskelig Opgave, der saaledes var stillet ham; men han fortjener den Ros, at han skilte sig fra den med megen Takt og gjorde, hvad der overhovedet kunde gjøres, for at formindske sin Klients Ansvar. For sin Svoger Abr. Kall var han Defensor i den Injurieproces, der var anlagt mod Kall af den fra Franeker indkaldte Professor G. Coopmans [...], og som i lange Tider var et brændende Spørgsmaal her hjemme (Lærde Efterr. 1793, Nr. 29 ff.).

1794 forlod han Kjøbenhavn, da han var udnævnt til Vicelagmand i Christiania [Kristiania], og 1796 blev han virkelig Lagmand. Men i Norge kunde han ikke trives, og hans sarkastiske Væsen og hvasse Tunge skaffede ham en Del Modstandere. 1797 blev han entlediget fra sit Embede, rejste tilbage til Danmark og tilbragte sine sidste Leveaar i Kalundborg, hvor han ogsaa døde 6. Febr. 1803.

Han var 2 Gange gift: 1. med Sara Dorthea f. Mühlhausen, Datter af Dr. med. M. i Kjøbenhavn, og 2. (1786) med Frederikke Amalie f. Kaas (død 1821), ældre Søster til Johan Philip Kneyln R.-G.s anden Hustru. Datteren af sidste Ægteskab var gift med General C. Ewald [...].

A. Jantzen
(hentet fra bjoerna.dk)