Search the databaseSearch this site


Henrik Christopher Frederik Bielke[1]
Mann 1739 - 1789


StartsideStartside    SøkSøk    Skriv utSkriv ut    Legg til bokmerkeLegg til bokmerke

Personlig informasjon    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

Bielke, Henrik Christoffer Frederik, 1739-89, Hofmarskal og Amtmand.  Han var Søn af Oberst og Hofmester i Glücksborg Christian Henrik Christoffer Frederik B. og Anne Emerencia Vilhelmine f. Ahlefeldt og blev født 10. Febr. 1739. Han blev 1757 Fændrik ved Livregiment Dragoner, 1757 Hofjunker, 1760 Kammerjunker hos Dronning Juliane Marie, 1761 afskediget som Fændrik, blev i Jan. 1771 Marskal hos Arveprins Frederik, i April s. A. Hofmarskal og kort efter Katastrofen 17. Jan. 1772 Brandts Efterfølger som Directeur des spectacles.

Han optraadte strax temmelig haardt mod Kapelmester Sarti, som havde den danske Skueplads i Entreprise, og da Skuespillerne forestillede B., at han paa højere Steder burde virke til Theatrets Fremme, lykkedes det ham ogsaa ved sin Fasthed at udrette ikke saa lidet for det danske Nationaltheater, især da Dronning Juliane Marie meget yndede den danske Komedie. B. blev Medlem af den Kommission, der i Maj 1772 blev nedsat til at tage Theaterforholdene under Overvejelse. Den første Frugt af dens Virksomhed var, at Sarti blev bevæget til at opgive Entreprisen af Theatret, og at der blev sat en Stopper for Scenens Nedværdigelse ved ekvilibristiske Kunster, som Køller-Banner i øvrigt protegerede, væsentlig af Hensyn til Kongens Aandssløvhed. B. modvirkede med Fasthed Arveprins Frederiks uheldige Protektion af maadelige og uværdige Skuespillere og Dansere, hvorimod det ikke lykkedes ham at besejre Arveprinsens Modstand mod nogle fornuftige Forandringer i det alt for stive Ceremoniel i Theatret under Kongefamiliens Tilstedeværelse der.

I Avg. udtraadte B. af Kommissionen, hvori han ikke havde været godt set af Arveprinsen, og hvori han stadig havde haft Stridigheder med Køller-Banner. Han blev 1772 Kammerherre og Amtmand i Tønder og 1777 Ridder af Danebrog. Han døde 30. Jan. 1789. I Aaret 1772 havde han ægtet Helene Magdalene Storm, der døde 1808.

Overskou, Den danske Skueplads II og III.
Danmarks Adels Aarbog 1887, S. 69.

J. A. Fridericia.